Elállási jog / csere

Elálláshoz való jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. (Jelen tájékoztató hiányában Fogyasztó jogosult lenne 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.) Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jog csak a Fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Fogyasztónak az elállási szándékát a teljesítéstől számított 14 napon belül írásban kell jeleznie (postai levélben vagy, faxon, vagy e-mailben). A terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell küldenie a S.I.S. Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 149. címre.

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. (A vállalkozást ugyanakkor megilleti a fenti összeg visszatartásának a joga addig, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.)

 

Az elállási nyilatkozatminta letölthető innen: elallasi-nyilatkozat-minta. Nem kötelező a nyilatkozatminta használata, de egyértelmű, írásos nyilatkozat szükséges. Elállási nyilatkozatát elküldheti részünkre postai úton,  e-mailben, faxon, vagy bármilyen más elektronikus úton. A lényeg az, hogy írásban érkezzen és tudjuk, hogy kitől jött és pontosan mit szeretne! Nem árthat, ha telefonon egyeztet munkatársainkkal mielőtt elküldi a nyilatkozatot.

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik. Utánvétellel, portóval, költséggel feladott csomagokat nem veszünk át. Ezért kérjük, hogy csomagját normál módon adja fel vagy személyesen hozza el üzletünkbe.

A beérkezett áru ellenőrzése után (amennyiben az eredeti, sértetlen állapotban érkezett vissza) az áru és a szállítás ellenértékét 14 napon belül eljuttatjuk a vevő részére (kivéve azokat a többletköltségeket, melyek amiatt merültek fel, hogy a vevő az általunk felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítást választott).

Egyedivé tett termékek visszaküldésére nincs lehetőség!

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h)18 - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Amennyiben a visszaérkezett áru nem eredeti állapotában érkezik vissza, úgy a hajtastechnika.hu üzemeltetője kártérítési igénnyel élhet vevő irányába. Amennyiben az áru sérülése maradéktalanul javítható és tisztítás, vagy egyéb munkafolyamat után az áru eladható, akkor a kártérítés mértéke az áru eladási árának 50%-a. Amennyiben az áru olyan sérüléssel érkezik vissza, amely az áru további értékesítését nem teszi lehetővé (szakadt, olajos, törött, kopott, sérült stb.) abban az esetben a kártérítés mértéke az áru eladási árának 100%-a.


Cseréhez való jog:

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül kérheti az átvett termékek cseréjét.
A cserejog gyakorlásához a vevőnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban, kell visszaküldeni címünkre. Kérjük megjelölni, hogy a terméket milyen típusú és méretű termékre kívánják cserélni! A cserével kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik.
A beérkezett áru ellenőrzése után (amennyiben az sértetlen állapotban érkezett vissza) a csereterméket postafordultával lejuttatjuk a vevő részére. Amennyiben a kért termék nincs raktáron, úgy értesítjük a várható beérkezésről! A cserében kiküldött termék szállítási és csomagolási költségét kiszámlázzuk a vevő fele!

Egyedi rendelésre érkezett termékek cseréjére nincs lehetőség!

Amennyiben a visszaérkezett áru nem eredeti állapotában érkezik vissza, úgy a hajtastechnika.hu üzemeltetője kártérítési igénnyel élhet vevő irányába. Amennyiben az áru sérülése maradéktalanul javítható és tisztítás, vagy egyéb munkafolyamat után az áru eladható, akkor a kártérítés mértéke az áru eladási árának 50%-a. Amennyiben az áru olyan sérüléssel érkezik vissza, amely az áru további értékesítését nem teszi lehetővé (szakadt, olajos, törött, kopott stb.) abban az esetben a kártérítés mértéke az áru eladási árának 100%-a

Utánvétellel, portóval, költséggel feladott csomagokat nem veszünk át. Ezért kérjük, hogy csomagját normál módon adja fel vagy személyesen hozza el üzletünkbe.