Szavatosság

A szavatossági igény a vásárolt termék hibájával kapcsolatos fogyasztói jelzés, melynek során a Fogyasztó a polgári jogi szabályok alapján igényt jelent be, mellyel kapcsolatban a Vállalkozás 5 munkanapon belül állást foglal és jogosnak minősített igény esetén törekszik a 15 napon belüli intézésre.

Hibás teljesítés
Az hajtastechnika.hu hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményekenek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett. A termékek használat miatti kopása, természetes elöregedése nem számít hibás teljesítésnek.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webáruház üzemeltetőjének hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított tizenkettő hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított tizenkettő hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Minőségi kifogás miatt a vevő csak abban az esetben állhat el a vásárlástól, ha vevő és a hajtastechnika.hu képviselője ebben kölcsönösen megegyeztek, vagy ha a webáruház üzemeltetője a jogos javítást, kicserélést elutasította, vagy nem tudja végrehajtani. Szavatossággal kapcsolatos ügyintézés esetén kérjük hívja a 94/783-326 telefonszámot.
A címünkre visszajuttatott, kifogásolt termék esetében Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásáról elnevezésű jegyzőkönyvet veszünk fel. Azonban a vásárló nem köteles ezt a formulát használni, bármely formában eljuttathatja részünkre a szükséges információkat. Visszaküldött termék esetén kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek leírni és a csomagban részünkre eljuttatni:
Fogyasztó neve, fogyasztó címe, termék megnevezése, termék vételára, termék átadásának időpontja, Hiba bejelentésének időpontja, a hiba pontos leírása, fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog.
A visszaküldött termékről beérkezéséről visszajelzést küldünk a Fogyasztó részére és értesítjük a kifogás rendezésének módjáról. Amennyiben a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog eltér a kifogás rendezésének módjától, úgy ezt írásos nyilatkozattal megindokoljuk és eljuttatjuk a vásárló részére.
Fontos tudni azonban, hogy a hajtastechnika.hu webáruházban kapható ékszíjak és ékszíjtárcsák, tengelykötések és további alkatrészek önmagukban nem használhatók. Ezeket egy hajtásrendszerbe építve kell használni. Egy rendszerben legalább egy meghajtó szíjtárcsa, legalább egy ékszíj és legalább egy meghajtott ékszíjtárcsa vesz részt. A minőségi kifogás vizsgálata során meg kell győződnünk arról, hogy a termék rendeltetésszerűen lett használva. Ennek megállapításához szükségünk van a hajtásrendszer alábbi adataira: meghajtó tárcsa paraméterei, meghajtott tárcsa paraméterei, tengelytávolság, ékszíj(ak) típusa és hossza, meghajtási fordulatszám, meghajtási nyomaték, valamint a felhasználás helye. (Gép, berendezés funkciója.)

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A fogyasztó követelheti a gyártótól vagy a termék forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossággal kapcsolatos ügyintézéshez a gyártóhoz, forgalmazóhoz lehet fordulni. Szavatossággal kapcsolatos ügyintézés esetén kérjük hívja a 94/783-326 telefonszámot.

A címünkre visszaküldött, kifogásolt termék esetében Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásáról elnevezésű jegyzőkönyvet veszünk fel. Azonban a fogyasztó nem köteles ezt a formulát használni, bármely formában eljuttathatja részünkre a szükséges információkat. Postán visszaküldött termék esetén kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek leírni és a csomagban részünkre eljuttatni:
Fogyasztó neve, fogyasztó címe, termék megnevezése, termék vételára, termék átadásának időpontja, Hiba bejelentésének időpontja, a hiba pontos leírása, fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog.
A visszaküldött termék beérkezéséről visszajelzést küldünk a fogyasztó részére és értesítjük a kifogás rendezésének módjáról. Amennyiben a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog eltér a kifogás rendezésének módjától, úgy ezt írásos nyilatkozattal megindokoljuk és eljuttatjuk a vásárló részére. Fontos tudni azonban, hogy a hajtastechnika.hu webáruházban kapható hajtástechnikai alkatrészek önmagukban nem használhatók. Ezeket egy hajtásrendszerbe építve kell használni.  A minőségi kifogás során meg kell győződnünk arról, hogy a termék rendeltetésszerűen lett használva. Ennek megállapításához szükségünk van a hajtásrendszer alábbi adataira: a hajtásrendszer alkatrészei, beállítása, méretek, teljesítmények, a felhasználás módja valamint a felhasználás helye. (Gép, berendezés funkciója.)
 
A telefonos egyeztetés során egyeztetünk a termék visszaszállításával kapcsolatban. Ha ez lehetséges, futárt küldünk a hibás termék elhozatalára.
Amennyiben Ön úgy szeretné, akkor Ön is feladhatja részünkre a hibás terméket. Azonban utánvétellel, portóval feladott csomagokat nem tudunk fogadni. Ezért kérjük, hogy csomagját NE ÍGY juttassa el részünkre.

Kérjük, hogy visszaküldendő áruját az alábbi címre küldje:
S.I.S. Kft. Hajtástechnika Bolt
9700 Szombathely 11-es Huszár út 149.