Fogyasztói jogvita

Amennyiben panaszát elutasítottuk, de Ön nem ért egyet eljárásunkkal, azaz Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti. (Az eljárás megindításának feltétele, hogy először a Fogyasztó cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.) Csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről). Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.bekeltetes.hu oldalon.

A webáruház üzemeltetőjének székhelye szerint illetékes Békétető Testület:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István út 10/A
Telefon: +36-96-520-217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Ügyfélfogadás személyesen:

Kedd 9-12

Szerda 13-15

Csütörtök 9-12A Békéltető Testületi eljárásban cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján a S.I.S. Kft. köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson online, vagy személyesen megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, akkor cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igénynek megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

Online vitarendezés
Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Bírósági eljárás
A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.